Toiminta

Keinoja järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen taisteluun

RIOC ry on itsenäinen ajatushautomo, joka tekee ajankohtaista käytäntöön sovellettavaa tutkimusta järjestäytyneestä rikollisuudesta ja kehittää työkaluja rikollisverkostojen toiminnan vaikeuttamiseksi ja estämiseksi. Järjestö perustettiin vuonna 2019.

RIOCin perustajat Paulius Klikunas ja Tanja Tamminen yhteistyössä Sergii Rybchenkon ja Ievgen Vorobiovin kanssa kirjoittivat käsikirjan EU:n siviilikriisinhallintamissioille lähteville neuvonantajille järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen työhön – The CSDP Handbook on Advisory Support to Tackling Organised Crime. Kirjoittajat halusivat kirjallaan tukea yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimijoita, sillä he tietävät millaisia haasteita neuvonantajat jokapäiväisessä työssään kohtaavat. Kirjoittajat toivovat käsikirjan toimivan työkaluna, joka tukee neuvonantajien työtä järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten strategioiden, rakenteiden ja työkalujen kehittämisessä kolmansissa maissa. 

RIOC ry tukee myös eurooppalaisten koulutusinstituutioiden työtä näiden pohtiessa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioiden koulutustarpeita. RIOC ry on osallistunut neuvoa-antavassa roolissa EU:n ulkosuhdehallinnon alaisen siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (CPCC) järjestämiin kokouksiin joissa valmistellaan koulutustarvekartoitusta. RIOC ry työskentelee Madridin Guardia Civil University Centren kanssa järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen koulutustarveanalyysin parissa.

Siviilikriisinhallintaoperaatioille suunnattu sisäinen koulutus on valmisteilla. RIOC ry tuottaa koulutukselle sisällön ja tarjoaa kouluttajat. Koulutuksen järjestää Kriisinhallintakeskus, joka julkaisi edellä mainitun käsikirjan, mutta Kosovoon suunniteltu pilottikoulutus on siirtynyt korona-pandemian takia.

Piilossa tapahtuvan toiminnan vaikeuttaminen

RIOC ry:n tavoitteena on toimia kansainvälisesti ja kansallisesti toimijana, joka tuottaa relevanttia tutkimusta ja tarjoaa neuvoa-antavaa tukea, vahvistaa yleistä tietoisuutta järjestäytyneen rikollisuuden uhan vakavuudesta ja osallistuu kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin järjestäytyneen rikollisuuden vastaisten valmiuksien kehittämiseksi.

Järjestäytyneen rikollisuuden saaman rikoshyödyn määräksi on laskettu EU:n alueella 110 miljardia euroa vuodessa. Tästä saadaan takavarikoitua vain muutama prosentti. Ryhmät ovat yleensä hyvin järjestäytyneitä, monikansallisia ja useampaan rikollisuuden alaan keskittyneitä, ja niiden tavoitteena on mahdollisimman suuren taloudellisen hyödyn tavoittelu hinnalla millä hyvänsä ja yhteiskunnan rakenteita hyväksi käyttäen.

Jari Liukku, Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeskuksen johtaja (poliisi.fi)

RIOC ry kannustaa akateemista tutkimusta aiheesta ja rohkaisee opiskelijoita kirjoittamaan esimerkiksi pro gradu -tutkimuksia järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvistä aiheista. Esimerkiksi RIOCin opiskelijajäsenistä Jussi Laatikainen pohtii gradussaan Tampereen yliopiston SAFER-ohjelmassa järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuksia Euroopan Unionin siviilikriisinhallintamissioihin. Essi Korhonen valmistelee gradua Madridissa YK:n järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen sopimuksen toimeenpanosta erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella. RIOC ry osallistuu aktiivisesti tutkimuskonsortioiden tutkimussuunnitelmien kirjoittamiseen ja on kiinnostunut yhteistyömahdollisuuksista ja osallistumisesta kansainvälisiin tutkimusprojekteihin.

RIOC läpileikkaavaan lähestymistapaan torjua järjestäytynyttä rikollisuutta sisältää tietoisuuden lisäämistä ja toiminnallisia aktiviteetteja koululaisille. RIOC ry osallistuu myös Pirkanmaan turvallisuusklusterin toimintaan ja on ehdottanut Tamperella järjestettävää pilottipäivää nuorison suosimasta Civic Games – pelistä. Civic Games -pelissä on tarkoitus kehittää ja testata osallistujien vastuuntuntoa erilaisissa uhkaavissa tilanteissa. Suunnitelmia on siirretty korona-pandemian takia. RIOC ry tekee yhteistyötä mm. ETYJ:n kanssa nostaakseen esiin kysymyksiä järjestäytyneen rikollisuuden yhteiskunnallisista vaikutuksista, vaikutuksista nuorisoon ja rikollisuutta ihailevista kulttuuri-ilmiöistä.

Korruption vastainen toiminta

RIOC ry osallistuu virallisena partnerina ”Sano ei korruptiolle” kampanjaan avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta jo vuodesta 2019. RIOC ry on sitoutunut toiminnassaan vastustamaan korruptiota ja edistämään avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Korruption monimuotoisuus vaikeuttaa sen tunnistamista ja ilmituloa. Suomessa esiintyvälle korruptiolle on ominaista se, että toimitaan muodollisesti lain mukaan mutta silti epäeettisesti. Vaikka kaikki korruptio ei ole rikollista, se on kuitenkin aina vahingollista ja epäoikeudenmukaista. Siksi korruptiota ei pidä hyväksyä eikä katsoa läpi sormien.

korruptiontorjunta.fi

Vuosina 2019-2020 RIOCin puheenjohtaja, Tanja Tamminen, ja varapuheenjohtaja, Noora Välimäki, tutkivat Tampereen Poliisiammattikorkeakoulussa Suomen kontekstiin sopivia korruption mittareita. Projektista kirjoitettiin muun muassa Aamulehdessä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) Korruption indikaattorit Suomelle (KORSI) -hanke kartoitti korruption seurannan menetelmiä ja indikaattoreita. Tanja Tammisen loppuraportti ”Menetelmiä korruption kokonaisvaltaiseen seurantaan” on luettavissa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa marraskuussa 2020. Noora Välimäen artikkeli yhdessä Vesa Muttilaisen kanssa, “Korruption esiintyvyyden seuranta – kyselyindikaattoreita”, löytyy projektin raportista 3. Ensimmäinen kokoomaraportti vetää yhteen tutkimusprojektin tulokset.

Projektin tarkoituksena oli kehittää Suomeen soveltuvia korruption määrällisiä ja laadullisia indikaattoreita säännöllisen seurannan pohjaksi. Suomessa on tekeillä sekä korruption vastainen strategia että toimintaohjelma. Tamminen kannustaa kokonaisvaltaisen tilannekuvan luomiseen korruption riskien ja korruption vastaisten toimien seurantaan sekä piilokorruption paljastamiseen kehitettyjen työkalujen avulla. Tamminen rohkaisee erityisesti korruptiota torjuvia ja valvovia viranomaisia ottamaan käyttöön säännöllisesti päivitettävät riskiarviot eri aloilla, koska niitä ei tällä hetkellä juuri tehdä. Lisäksi korruption seurantaan tulee soveltaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja yhteiskunnan on luotava kokonaisvaltainen tiedonkeruumalli seurantatietojen kokoamiseksi pitkäjänteisesti. Suomalaiset hallintokäytännöt ovat monilta osin siilomaisia – muun muassa rahanpesu, järjestäytynyt rikollisuus, harmaa talous ja hallinnon avoimuuden pullonkaulat nähdään usein erillisinä politiikka- ja toimintalohkoina. Korruption riskit ja ilmentymismuodot liittyvät kaikkiin näihin ilmiöihin, ja näiden ilmiöiden välisiin yhteyksiin on kiinnitettävä yhä paremmin huomiota. Suomi tarvitseekin säännöllisesti tuotetun korruption tilanneraportin.

RIOC ry:n puheenjohtaja on myös Transparency International Suomen varapuheenjohtaja. RIOC ry ja Transparency International Suomi suunnittelevat yhteistyötä jatkossa. RIOC ry:n varapuheenjohtaja toimii tällä hetkellä korruptionvastaisena neuvonantajana YK:lla. Järjestön tutkimuskoordinaattori on toiminut Liettuan poliisin korruptionvastaisen yksikön apulaispäällikkönä Kaunasissa ja toimii EU:n neuvoa-antavassa operaatiossa Ukrainassa vanhempana neuvonantajana talousrikoskysymyksissä.